„Законът, написан върху камък“

семейство Коларови

Когато чета за Моисей – свещеническият ръководител, откривам, че той е пожелал да освети своя народ, така че и те да могат да се срещнат с Бог, както той (Моисей) Го е срещнал.

Помните ли историята за двата комплекта каменни плочи? Те съдържаха „законът, написан върху камък“, който те да спазват.

 

П. Дж. С., Изход 34:1–2

„1 И Господ каза на Моисей: Издялай си две каменни плочи като първите и Аз ще напиша и върху тях думите на закона, както бяха написани върху първите плочи, които ти строши; но няма да бъде точно според първите, защото Аз ще отнема свещеничеството от средата им, така че Моят свят ред и неговите обреди няма да отидат сред тях; понеже присъствието Ми няма да отиде сред тях, да не би да ги унищожа.

2 Ще им дам закона, както първия път, но той ще бъде съгласно закона на плътската заповед; защото се заклех в гнева Си, че няма да влязат в Моето присъствие, в Моя покой, в дните на своето странстване. Прочее, направи, както ти заповядах и бъди готов за утринта, и качи се на утринта на Синайската планина, и се представи пред Мен там, на върха на планината.“

 

Апостол Павел разсъждава с евреите относно „законът, написан върху камък“, задавайки въпроса:

Евреите 7:11-12

„11 Прочее, ако би имало съвършенство чрез левитското свещенство (защото под него людете получиха закона), каква нужда е имало вече да се издигне друг свещеник, според Мелхиседековия чин, и да се не счита според Аароновия чин?

12 Защото, ако се промени свещенството, по необходимост става промяна и на закона.“

 

Какви промени направил Исус Христос в свещеничеството и закона?

Матея 16:19

„19 Ще ти дам ключовете на небесното царство; и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата.“

 

Ами законът?

Марка 12:30-31 (Виж Второзаконие 6:5-9)

„30 и да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила“.

31 А ето втората [подобна на нея] заповед: „Да възлюбиш ближния си като себе си“. Друга заповед по-голяма от тия няма.“

 

Матея 5:19

„19 И тъй, който наруши една от тия най-малки заповеди, и научи така човеците, най-малък ще се нарече в небесното царство; а който ги изпълни и научи така човеците, той ще се нарече велик в небесното царство.“

 

Кой ще бъде наречен велик в небесното царство? Този, който ще спазва заповедите и ще отиде да научи хората също да ги спазват.

3 Нефи 9:20, 22

„20 И вие ще Ми принесете в жертва съкрушено сърце и разкаян дух.…

22 Затова, който се покае и дойде при Мене като малко дете, него ще приема, защото на такъв е царството Божие. Ето, за такива отдадох живота Си и Си го възвърнах отново; затова покайте се и елате при Мене, вие, краища на земята, и бъдете спасени.“

 

Исус Христос, нашият висш свещеник, желае да ни освети и да ни доведе при нашия Небесен Отец!

Моята дъщеря ми изпрати една поговорка за Юда Искариотски, апостола на Исус Христос, която гласи:

„Юда Искариотски имаше:

  • Най-добрия пастор;

  • Най-добрия лидер;

  • Най-добрия консултант;

  • Най-добрия съветник.

И все пак той се провали!

Проблемът не е в ръководството или (на) църквата, в която ходите. Ако отношението или характерът ви не се променят или сърцето ви не се преобрази, вие винаги ще бъдете същите.“

Президент Нелсън има желанието да освети всички нас чрез „Него Слушай” и „Да позволяваме на Бог да надделява“.

Един от начините да преведем хората от нашите клонове и групи от „законът, написан върху камък“ по времето на Моисей, до „съкрушено сърце и каещ се дух“, както преподава Исус Христос, е да помогнем на нашите членове да имат валидна храмова препоръка.

Някои от промените, направени под ръководството на президент Нелсън, които ни отвеждат към по-висшия закон на „съкрушено сърце и каещ се дух“, са:

„Стремите ли се да бъдете морално чисти в своите мисли и поведение?

Спазвате ли заветите, които сте сключили в храма…?

Има ли сериозни грехове в живота ви, които трябва да бъдат разрешени заедно със свещенически ръководител като част от вашето покаяние?“

Това е начинът, по който „слушаме Него“ и „позволяваме на Бог да надделява“, като спазваме Божиите заповеди и учим братята и сестрите си също да ги спазват.