За нас

За нас

България

2,402 Общо членове на Църквата

1 Мисии

9 Конгрегации

3 Центрове за семейна история

Членовете на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (известни още като мормони) могат да се срещнат навсякъде в обществото — в бизнеса и селското стопанство, в образованието и науката, политиката и държавната администрация, в развлекателната индустрия и медиите.

Описвайки характера на светиите от последните дни, списанието Нюзуийк пише: „Без значение къде живеят мормоните, те са част от една система на взаимна загриженост; в теологията на мормоните всеки е някакъв вид служител, на всеки е дадено правото да върши добро за хората около него и да получава добрини в замяна: това е един завет на загриженост на 21-ви век”.

Тази загриженост не се ограничава само до членовете на Църквата, а се простира към всички хора. Според президента на църквата Томас С. Монсън: “Като църква ние можем да помагаме не само на нашите хора, но всички добронамерени хора по целия свят, като им служим в дух на братство, даден ни от Господ Исус Христос.”

Членство

Повече от 14 милиона души образуват членството на църквата, като по-голямата част от тях живеят извън Съединените Щати. В Съединените Щати Църквата е на четвърто място по брой на членовете. От скромното си начало през 1830 г. със само шест члена в една къща от трупи в северен Ню Йорк, броят на членовете и влиянието на Църквата нарастват.

Ценности

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни представлява едно възстановяване на новозаветното християнство, проповядвано от Христос и неговите апостоли. Църквата не е протестантска, евангелистка, католическа или православна. Въпреки това, основните морални ценности, доброто отношение и семейната насоченост, които Църквата олицетворява, наподобяват тези в другите християнски религии. Членовете на църквата намират убежище от този несигурен свят в евангелското послание на надежда и щастие. Идеята, че животът има божествена цел, че Бог се грижи за всеки човек и че всеки има способността да става по-добър, като избира правилното, са основни теми в мормонското мислене.

Вярвания

Светиите от последните дни вярват в един любящ Бог-личност, Който е наш Небесен Отец. Тъй като Той е баща на нашите духове, всички хора са негови чеда и затова всички хора са братя и сестри. Той е изпратил Своя Син Исус Христос да изкупи човечеството от греховете им. Членовете на Църквата полагат усилия да усъвършенстват живота си според ученията на Спасителя. Всички хора имат правото на лично откровение. Бог е призовал нови апостоли и пророци в наши дни, чрез които разкрива словото Си, така както е правил и в древни времена. Така Бог говори на цялото човечество. Мормоните вярват в Светата Библия, както в Стария така и в Новия завет. Освен това те разполага с други Светии писания, като например Книгата на Мормон, която служи като още едно свидетелство за служението на Христос и Неговата божественост. Като се четат заедно, тези Писания предлагат прозрение в същността на важни въпроси, като естеството на Бог, спасението и Единението.

Образование

Едно от най-големите ценности на Църквата е образованието. То се счита както за духовна, така и за светска необходимост. Затова, според покойния президент Гордън Б. Хинкли, „Бог изисква от членовете на тази Църква да търсят познание чрез учение и чрез вяра, да търсят не само духовно познание, което е най-важното, но и светско познание”. Църквата предлага на своята младеж достатъчно образователни възможности, като например: семинар, четиригодишна програма, която подготвя ученици на гимназиална възраст за духовните предизвикателства на живота; институти по религия, които предоставят основни религиозни напътствия и социална атмосфера за младежи на университетска възраст. Над 700 000 ученика се записват в тези програми, установени в 132 страни.
Освен това Църквата е създала Кредитен фонд за образование, който има за цел финансово подпомагане на млади мъже и жени от Църквата в развиващите се държави, така че да могат да придобият образование и професионално обучение. Този фонд, който се финансира основно от дарения на членовете на Църквата, предлага заеми на студентите, като по този начин им дава възможност да се образоват и реализират професионално в собствените си страни и общества.

Богослужение

Всяка неделя светиите от последните дни се събират за богослужение в повече от 28 000 конгрегации в 177 страни и територии по целия свят. Приспособявайки се към местните нужди на разнообразните конгрегации по света, тези богослужения се провеждат на над повече от 180 езика и насърчават участието на посещаващите.

Мисионерска дейност

Световният растеж на Църквата се дължи частично на службата на повече от 52 000 пълновременни мисионери, работещи на доброволни начала, които проповядват Евангелието където е възможно — на улицата или по домовете. Но това е само едната страна на тази програма. Откровеността и загрижеността на членовете към техните приятели и познати е истинския катализатор за растеж, докато възстановеното Евангелие предоставя отговори на най-дълбоките житейски въпроси.

Семейство

Президент Монсън наскоро описва идеалния дом по следния начин: “Нашите домове следва да бъдат повече от убежища, те трябва да бъдат места, където Божият Дух до може да присъства; където бурите ще спират на прага на дома; където ще цари любов и мир. Светът, в който живеем, понякога може да бъде много страшно място. Моралността на нашето обществото изглежда се разгражда с обезпокоителна скорост”. Но, продължава той, това е битка, в която семействата и отделните хора „могат и ще победят”. И така, в едно все по-разграждащо се общество, укрепването на семейството е изключително важно. Съществените за просперитета на която и да е цивилизация ценности най-напред трябва да бъдат влети в семейството — основната единица на обществото — в което съпругът и съпругата се трудят заедно за общото благо. Ученията на Църквата и нейните програми имат за цел укрепване на семейството. Почитаните през вековете ценности като милосърдие, жертва, търпение и прошка задвижват просперитета на едно общество. Тези ценности най-успешно се научават у дома.

Организация

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни е организирана по начина, по който Исус организирал Своята Църква във епохата на Новия завет. Тя се ръководи от пророк, който служи като президент на църквата. Той има двама съветника, като тези трима ръководители заедно образуват Първото Президентство. Първото Президентство се подпомага от дванадесет апостоли, които са специални свидетели за Исус Христос по целия свят. Ръководители, наречени седемдесетници, помагат на Кворума на Дванадесетте и служат в различни области по целия свят. Местните конгрегации се ръководят от епископи. Основната женска организация в Църквата е Обществото за взаимопомощ, което е основано през 1842 г. Днес тази организация включва над 5,5 милиона жени на възраст над 18 години в над 170 страни.

Непрофесионално ръководство

Местното ръководство на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни се състои от квалифицирани непрофесионалисти, а не от платени свещеници. Избрани чрез молитва и вдъхновение, тези ръководители не се стремят за църковни позиции, а приемат “призования” с желанието да служат. От друга страна обаче, самите членове са призовани от техните ръководители да служат на различни позиции в местната конгрегация. Тази взаимственост означава, че членовете, без да имат професионален опит, изнасят и слушат речи, дирижират и пеят песни, дават и получават съвет. Тяхната служба благославя околните и води до лично израстване. Също така, освен че укрепва семейството, тази организационна структура подпомага създаването на едно дълбоко чувство на задружие в конгрегацията и така задоволява нуждата на принадлежност чрез взаимна отговорност един към друг.

Обществени дела

Църквата активно участва в гражданските дела на общностите, в които живеят нейните членове. Тя има отговорността да взима страна по морални въпроси, с които се сблъсква даденото общество. Когато обаче става дума за политически партии и платформи, Църквата е приела отношение на стриктна неутралност. Мисията на Църквата е да проповядва Евангелието на Исус Христос, а не да избира политици. Църквата не подкрепя, не рекламира и не се противопоставя на политически партии, кандидати или политически платформи, като в същото време осъзнава, че църковните ценности могат да бъдат в тях. При все това Църквата насърчава своите членове да бъдат отговорни граждани в обществото, в което живеят, включително да се информират по различни въпроси и да гласуват по време на избори. Също така Църквата очаква от членовете си да вземат участие в политическия процес, като правят това по един информиран и цивилизован начин, като в същото време Църквата осъзнава, че нейните членове имат различен опит и възгледи.

Уважение и търпимост

В същият този дух на цивилизованост и уважение, президент Монсън наскоро призова членовете на Църквата към разбирателство и търпимост към другите религии: “Бих искал да насърча членовете на Църквата навсякъде по света да показват повече доброта и уважение към всички хора. Светът, в който живеем, е пълен с разнообразие. Ние можем и трябва да показваме уважение към хората, чийто вярвания са различни от нашите”.

Хуманитарна служба

По време на пресконференцията по случай на встъпването му в длъжност, проведена на 4 февруари 2008 г., президент Монсън набляга колко е важно сътрудничеството в гражданските начинания: “Всички ние, като светии от последните дни, имаме отговорността да бъдем активни в своите общности и да работим в сътрудничество с други църкви и организации. Смятам, че е важно да преодоляваме своите индивидуални слабости и да ги заменяме със силата на обединеното усилие”. Хуманитарните кампании на Църквата по света често се осъществяват в партньорство с други религии и добронамерени организации.

Само през 2007 г. Църквата е откликнала на големи земетресения в 5 държави, опустошителни пожари в други шест, на глад и страдания в 18 страни и наводнения и големи бури в още 34 страни. Като цяло Църквата и нейните членове са откликнали на 170 големи събития — като това е ставало почти на всеки втори ден за една година. Мотивацията за това значимо световно усилие се корени в простото поръчение Исус преди толкова много години: „обичай ближния си както себе си”.