Събирането на Израилевия дом

Президент на клон Бургас, мисия България/Гърция

Николай Николов

От деня, в който се кръстих в Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, аз съм обърнат във вярата и вървя с радост по Божия път. Взел съм върху си името на Спасителя и давам най-доброто от себе си да следвам Неговия пример.

Известно време слез моето кръщение аз бях призован за президент на клон Бургас и започнах да работя усърдно за Божието дело. По това време Църквата в България растеше бързо и наистина се виждаше как се събира Господния заветен народ.

„И ще събера останалите Си овце от всичките страни, гдето ги изпъдих...' (Еремия 23:3)

Истинското събиране започва от нашето духовно израстване чрез спазване на заветите, които сме сключили с Бог. В клоновете на Църквата ние сме започнали и трябва да установим Сион. Не нужно да ходим някъде другаде.

Събирането на Израил е духовен процес, който всеки трябва да изживее, като спазва Божиите заповедите и устои до края. Това не е лесна работа за вършене на Божията нива. За да бъдем с Бог, ние трябва да вършим Неговата воля. Ако поставим на първо място вършенето на Божието дело, след това ще можем по-добре и по-лесно да вършим своите лични трудове.

За да бъдем спасени, ние трябва да вървим със Спасителя Исус Христос и да слушаме Неговия глас. Да се стремим към вечен живот не винаги е лесно, защото в земния живот има много трудности и изпитания. Не трябва да се поддаваме на изкушенията, а трябва да им устоим смело. Господ ни носи на Своите ръце и никога няма да ни изостави.

В тези последни дни, когато е започнало събирането на Израил, ясно се вижда нарастването на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. С увеличаване броя на храмовете на Църквата по целия свят, този процес се ускорява и все повече хора приемат Евангелието - от тази или от другата страна на завесата.

„…защото всяко ухо ще го чуе и всяко коляно ще се преклони, и всеки език ще изповяда, когато те чуят тръбенето на тръбата да казва: Бойте се от Бога и отдайте слава Нему, Който седи на престола во веки веков, защото часът на Неговия съд е дошъл.' (У. и З. 88:104)

Очаквайки Второто пришествие на Спасителя, ние чуваме за войни и слухове за воини.

„...те са без обич и мразят собствената си кръв.' (Моисей 7:33)

Бог плаче, когато хората избират да не се обичат един друг. Той е заповядал на своя народ: 'Откажете се от война и възвестете мир...' (У. и З. 98:16)

Следвайки Исус Христос и сключвайки заветите за вечността, нека да останем верни, за да можем за да наследим селестиалното царство. Нека се сдобиваме с вяра, надежда и милосърдие, и да помагаме за събирането на Израилевия дом.