Господ Исус Христос и Неговите служители - пророците

Клон София, Българска/Централна евразийска мисия

Боряна Романова

Господ Исус Христос е Главата на възстановената Църква на земята днес. Пророкът е човек, който е призован от Бог и говори от Негово име. Основна отговорност на пророците е да свидетелстват за Единителната жертва, живота и учението на Исус Христос. Още от древни времена те са пророкували за Божествената мисия на Спасителя.

Членовете на Първото президентство и Кворума на дванадесетте апостоли на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни са подкрепяни като пророци, гледачи и откровители. Словата, които те изричат, представляват Господната воля за нас.

'И това е примерът за тях, че те ще говорят според както им повелява Светият Дух.

И всичко, каквото те ще изрекат, когато са повлияни от Светия Дух, ще бъде писание, ще бъде Господната воля, ще бъде Господното намерение, ще бъде Господното слово, ще бъде Господният глас и силата Божия за спасение.' (У. и З. 68:3-4)

'Това, което Аз, Господ, съм изрекъл, изрекъл съм го и не се оправдавам; и въпреки че небесата и земята преминават, словото Ми няма да премине, но ще бъде изпълнено всичкото, дали чрез Моя собствен глас или чрез гласа на служителите Ми, все едно.' (У. и З. 1:38)

Ръководейки Своята църква, Господ се грижи за нашето духовно и физическо благосъстояние. Той казва: 'Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста.' (Матей 4:4)

Говорейки за пророка, Господ казва:

'Затова вие, подразбирайки църквата, трябва да се вслушвате във всички негови слова и заповеди, които той ще ви даде, тъй както ги получава, ходейки в пълна святост пред Мен.

Защото неговото слово вие ще получавате като че ли от собствената Ми уста, в пълно търпение и вяра.

Защото вършейки тези неща, портите на пъкъла не ще надделеят срещу вас; да, и Господ Бог ще разпръсне силите на мрака пред вас и ще накара небесата да се разтресат за ваше добро и за славата на Неговото име.' (У. и З. 21:4-6)

Съвременните пророци ни увещават преди обща конференция на Църквата да постим и да се молим, за да можем да получим отговори на своите въпроси и проблеми. Можем да чувстваме, че словата, които говорителите произнасят, са предназначени тъкмо за нашите нужди и обстоятелства.

Винаги, когато съм изучавала усърдно речите от общата конференцията, съм получавала отговори на молитвите си и съм увеличавала разбирането си за Евангелските истини и принципи. Също така съм била напътствана, увещавана, утешавана, изцелявана и вдъхновявана да споделям Божиите слова с всички хора.