Следвай пророка - 4 Май

Следвай пророка - 4 Май

Следвай пророка

Химн: «Следвай пророка». (Сборник детски песни)

1. Попитайте семейството си: „Можете ли да назовете едно нещо, което ако направим съвършено, ще ни се гарантира завръщането в присъствието на Небесния Отец?” (Може да предположат неща като ходене на църква, четене на Писанията, посещение на храма или молене всеки ден. Напомнете им, че фарисеите правили всички тези неща и въпреки това не били спасени.)
2. Прочетете У. и З. 21:4–6. Ако следваме пророка, дяволът не може да ни победи.
3. Кои са най-новите напътствия, които сме получили от пророка?
4. Може и да не ни харесват винаги съветите, които пророкът ни дава. Президент Харолд Б. Лий казва: „Някои неща ще изискват търпение и вяра. Може и да не ви харесва това, което идва чрез църковните ръководители. Това може да противоречи на политическите ви възгледи. Може да противоречи на обществените ви възгледи. Може да попречи на част от обществения в живот. … Вашата и нашата безопасност зависи от това дали следваме или не онези, които Господ е поставил да председателстват над Неговата църква” (в Conference Report, окт. 1970 г., с. 152–153).
5. Господ никога няма да позволи на пророка да ни отведе в погрешна посока. Президент Уилфърд Уудръф казва: „Господ никога няма да позволи на мен или на който и да е друг  мъж, който е президент на Църквата, да ви отведе в погрешна посока. Това не е част от програмата. Господ не иска това. Ако аз се опитам да направя това, Господ ще ме махне от позицията ми, а така ще направи и с всеки човек, който се опитва да отклони децата човешки от пророците на Бог и от техните задължения” (The Discourses of Wilford Woodruff, sel. G. Homer Durham, 1946 г., с. 212–213).
6. Свидетелствайте, че Господ ни е обещал безопасност и щастие, ако следваме пророка.
7. Играйте на „Саймън казва” като използвате фразата „Пророкът казва”:
a. Седнете в кръг или застанете заедно.
b. Изберете един човек да е ръководител.
c. Ръководителят започва да заповядва всякакви неща, които трябва да бъдат изпълнени само, ако започват с „Пророкът казва”. Например: „Пророкът казва: Длани в юмрук, палецът нагоре!“, което те, разбира се, трябва да изпълнят. После ръководителят може да каже: „Палци долу!”, което не трябва да се прави, защото заповедта не е започнала с „Пророкът казва”.
d. Когато някой изпълни заповед, която не е започнала с „Пророкът казва”, той или тя излиза от играта.
e. Повтаряйте тези инструкции, докато остане само един човек.
Почерпка:
Пай с основа от фъдж

Смесете:
½ ч. масло, разтопено
2 с. л. черен шоколад
Охладете и добавете:
1 ч. захар
2 с. л. брашно
2 яйца, разбити
1 ч. л. ванилия
1 ч. накълцани
американски орехи
(по избор)
Излейте в 20-
сантиметрова кора
за пай