Да служим на другите - 26 Януари

Да служим на другите - 26 Януари

Да служим на другите

Химн: «Направих ли нещо добро». #141

Необходими материали: тежък предмет, например ютия и два метра конци
за всеки член на семейството (ако семейството е малко, пригответе конци и
за други роднини, дори и да не присъстват).
1. Обяснете, че един от тях трябва да премести тази ютия от единия край на
дома до другия като я завърже за конец и я вдигне за него. Накарайте един
човек да завърже конеца си за ютията и да се опита да я повдигне. Какво се
получава? (Конецът се къса.)
2. Тогава инструктирайте всички да завържат конците си за ютията. Дайте
нов конец на човека, чийто конец се е скъсал. (Завържете конците на другите
роднини за ютията, ако семейството ви е малко.) Сега всички вдигат и
преместват заедно ютията.
3. Попитайте: „Когато толкова много хора вършим работата, можем да
извършим лесно задачата. Защо?”
4. Помолете семейството си да си припомни случай, когато сте извършили
заедно семеен проект, който е бил по-лесен и забавен, защото всички са
помогнали.
5. Помолете членовете на семейството да назоват няколко начина, по които
можем да служим на членовете на семейството.
6. Задайте следните въпроси:
a. Как се чувствате, когато помагате на другите?
b. Как се чувствате, когато други ви помагат?
c. Как служите на Бог, когато служите на другите? (Вж. Мосия 2:17.)
Помолете всеки от тях да търси начини да служи на другите през следващата
седмица.
Почерпка:

Измийте купа грозде.
Използвайте клечки
за зъби, за да
свържете зърната
под формата на
различни структури.
Насърчете членовете
на семейството да
работят заедно по
изграждането на
структури и модели.
След това ги изяжте.
Приятен апетит