Ловци на човеци- 13 Април

Ловци на човеци- 13 Април

Ловци на човеци

Химн: «От небесния ни Цар избрани». #156

1. Преди дейността подгответе следните неща:
a. Направете опростена въдица. Завържете канап за единия край на пръчка и завържете малък магнит за края на канапа.
b. Изрежете 12 парчета хартия под формата на риба (около 8 см всяка) и закрепете за всяка по един кламер. Напишете от задната страна на всяка риба следните неща:
i. Моли се винаги (вж. 2 Нефи 32:9).
ii. Придобий свидетелство за Писанията (вж. Мороний 10:3–5).
iii. Следвай Духа (вж. 1 Нефи 4:6).
iv. Наизусти стихове от Писанията, Символът на вярата, химни или слова на пророка.
v. Бъди добър пример (вж. Матея 5:14–16).
vi. Сподели Книга на Мормон, църковно DVD, книга, брошура или мисионерска карта за раздаване с някой приятел.
vii. Живей така, че мислите, думите и действията ти да са чисти (вж. Aлма 5:57).
viii. Имай желание да служиш на Господ (вж. У. и З. 4:1–6).
ix. Засади семена на истина в другите (вж. Алма 32:28).
x. Говори за Евангелието и сподели свидетелството си с другите (вж. У. и З. 100:5–8).
xi. Покани приятел на църква или на дейност в църквата.
xii. Моли се да намериш някой, който е готов за Евангелието.
2. За да започнете урока, разкажете историята за това как Исус призовал няколко от учениците Си (вж. Лука 5:1–11). Помогнете на членовете на семейството да разберат какво има предвид Исус, когато им казва, че ще ги научи как да „лов(ят) човеци”. Може да покажете картина, изобразяваща как Спасителят призовава учениците.
3. Обяснете, че всички ние можем да помогнем на Спасителя при „ловенето на човеци”.
a. Обяснете, че от задната страна на всяка риба има идея как да бъдем мисионери сега.
b. Поставете рибите с предната си страна нагоре и позволете на децата да „уловят” една като разклатят канапа с магнита до кламера на рибата.
c. Помогнете им да разберат какво е написано от задната страна на всяка от тях.
4. Отправете предизвикателство към всеки член на семейството ви да избере една от идеите, която желае да приложи тази седмица. Свидетелствайте, че като се молим и сме старателни, ние можем да станем „ловци на човеци”

Почерпка:
Солена рибарска
закуска

Материали:
Сини салфетки, малки
чашки, солети, крекери
с формата на рибки,
Nutella (течен шоколад)
Разгънете една салфетка
и поставете рибката по
средата (салфетката е
океанът).
Сложете малко Nutella в
чашката на всеки участник
(това е стръвта).
Използвайте солетите за
въдици.
Потопете въдиците в
стръвта (Nutella) и
използвайте потопения в
Nutella край, за да ловите
риба.
Изяжте въдицата, рибата
и стръвта!