5 декември

5 декември

Исус изцелявал болните, вие можете да правите същото

Исус Христос изпитвал уникално по своята същност съчувствие към страданието на околните. Въпреки че мнозина Негови съвременници пренебрегвали болните, Исус се стремял да ги намира. В днешно време можем да осигуряваме утеха и обич на хората, изпитващи физически страдания – точно както е правел и Той.

ТРИ ПРОСТИ НАЧИНА ДА ГО ПРАВИМ

Запишете се да бъдете дарител на органи. Дарете кръв в местния център за даряване на кръв. Вземете решение да се молите ежедневно за обичните ви хора, които са болни или страдат.

ДРУГИ НАЧИНИ ДА УЧАСТВАМЕ

Изкарайте курс за оказване на първа помощ или курс за спасител.

Станете доброволци в местна болница или дом за възрастни хора.

Посетете някого, който е болен или страдащ по някакъв начин.

Молете се на Бог за възможности да помагате на болните.

Отделете време, за да научите повече за психическите заболявания.

Научете как вие или някой, който е болен, може да имате полза от получаването на благословия.

Дарете играчка на детско отделение на болница.

Научете за различните начини, по които може да дарявате косата си за болни от рак хора.

Посетете JustServe.org за повече начини да осветите света (#ОсвететеСвета) във вашата общност (само за САЩ и Канада).

 

„2 И, ето, един прокажен дойде при Него, кланяше Му се и каза: Господи, ако искаш можеш да ме очистиш.

Тогава Исус протегна ръка и се допря до него, и каза: Искам; бъди очистен. И той веднага се очисти от проказата“.

Матей 8:2–3