Укрепване на семейството чрез семейна молитва

Идеи за урок за по-малки деца

Тема: Укрепване на семейството чрез семейна молитва

Песен: „Семейна молитва“ (Сборник детски песни, с. 101)

Дейност

Започнете урока, като покажете две картини: лична молитва и семейна молитва. 

Попитайте:

⦁ Каква е разликата между личната и семейната молитва? 

Обяснете, че когато се молим заедно като семейство, ние се молим за проблеми и неща, които засягат всички членове на семейството.

Разкажете на семейството си за момент, когато всяко от децата ви е било болно или е имало особен проблем. Разкажете им как сте се молили за това дете, колко много го обичате и колко сте били благодарни, когато молитвата ви е получила отговор. Обяснете, че Небесният Отец обича много всеки един от нас. Той винаги желае да споделяме с Него своите проблеми и грижи, за да може да ни помага.

Дайте лист хартия на всеки член от семейството. Помолете ги да нарисуват картина, изобразяваща проблем, който имат (да си намерят приятели, болест, страх от нещо). Поканете всички да обяснят какво са нарисували.

Споделете с членовете на семейството си, че има нещо, което може да им помага да са по-близки един с друг. Става дума за нещо повече от това да знаем какви са грижите на другите.

На пода поставете картина на Спасителя, изрязана под формата на кръг. 

Поставете снимки на членовете на семейството около тази картина. Посочете, че когато членовете на семейството се приближават до Исус, те също така се сближават един с друг. Попитайте:

⦁ Как можем да се доближаваме до Спасителя?

Кажете на семейството си, че едно от най-важните неща, които можем да правим заедно като семейство, за да се приближаваме до Него и да се сближаваме, е да се молим заедно.

Посочете, че когато се молим заедно за конкретни проблеми, Небесният Отец може да ни разкрива начини да си помагаме един на друг, за които може да не сме подозирали.

Закачете всички снимки и предложете на семейството си през всеки ден от следващата седмица да се молят заедно за тези неща.

Завършете семейната домашна вечер със семейна молитва. В молитвата изразете своята любов към всеки член от семейството и споменете специален проблем или нужда на всеки.

Поканете децата да оцветят картините (лична молитва и семейна молитва).

Почерпка: Диня