Магнити и морал

Идеи за урока

Тема: Магнити и морал

„Вярваме в това да сме… непорочни“ (Символът на вярата 1:13)

Химн: „Дай ми още святост“ (Химни, № 83)

Дейност

Видео: We Believe In Being Chaste

Попитайте близките си:

⦁ Ако вървите сами по тъмна улица през нощта, усетите, че някой ви следва, обърнете се и видите  зад себе си непознат с нож, какво бихте направили?  (Те със сигурност ще отговорят, че биха бягали с всичка сила.)

След това попитайте:

⦁ Искате да кажете, че няма да останете и да си помислите: „О, няколко леки намушквания няма да ми навредят“? 

Прочетете следните думи на президент Бенсън: „Пазете и бранете своята добродетел, както бихте пазили самия си живот“ (Ensign, ноември 1986 г., страница 83).

Поставете два магнита на равна повърхност. Помолете някого да пробва колко може да доближи магнитите един до друг, преди те да се привлекат. Обяснете, че има някои неща, които могат да ни привличат като магнити и да унищожат добродетелите ни, ако се приближим прекалено близо до тях.

Например, всеки от нас е получил тяло като дар от Бог. Той е създал телата ни така, че мъжете и жените да се привличат едни към други като магнити. Тези желания позволяват на мъжете и жените да изразяват любовта си един към друг и да имат свои деца. Заедно с нашия Небесен Отец ние можем да създаваме тела за Неговите чеда. Това е една прекрасна сила и дар. Но Бог ни е заповядал да я използваме само в рамките на брака. Когато спазваме тази заповед, връзката ни може да бъде по-силна и можем да имаме повече радост в семейството си. Ако не контролираме тези желания извън рамките на брака, те могат да ни унищожат.

Също така информация и забавления могат да ни отдалечат от праведния живот. Порнографията във всичките ѝ форми е особено опасна и пристрастяваща. Тя се разпространява чрез много различни медии, включително списания, книги, телевизия, филми, музика и Интернет.

Обсъдете как това да пазите своята добродетел може да се приложи в дадената в началото на урока ситуация. Помолете членовете на семейството си да дадат примери за изрази по отношение на добродетелите, подобни на „няколко леки намушквания няма да ми навредят“. Например: „няма да ми навреди, ако гледам няколко минути от това видео“ или „няма да ми навреди, ако прекарам няколко часа с тези хора“.

Прочетете следните учения от старейшина Джефри Р. Холанд от Кворума на дванадесетте апостоли:

„Моля ви, никога не казвайте: „Кому причинява болка? Защо да не си позволя малко свобода? Ще прегреша сега и после ще се покая“. Моля ви, не бъдете толкова лекомислени и толкова жестоки! Не можете безнаказано да „разпъват(е) втори път в себе си Божия Син“ (вж. Евреите  6:6). „Бягайте от блудство“ (1 Коринтяните 6:18) – вика Павел, избягвайте „(всичко) подобно на това“ – допълва Учение и завети (У. и З. 59:6, курсив добавен). Защо? Една от причините е неизмеримото страдание по дух и тяло, което Спасителят изтърпял за света, за да можем ние да избягаме (вж. У. и З. 19:15–20). Дължим Му нещо за това. Наистина, ние сме Му безкрайно задължени за това. „Вие не сте свои – казва апостол Павел – защото сте били купени с цена; затова прославете Бога с телата си и с душите си, които са Божии“ (1 Коринтяните 6:19–20, курсив добавен; вж. също 1 Коринтяните 6:13–18). Сексуалното прегрешение застрашава душата – тялото и духа“ („Personal Purity“, Ensign, ноем. 1998 г., с. 76).

Попитайте:

⦁ Какво означава, че телата ни не са наши?

⦁ Как разбирането за тази истина се отразява на нашите мисли и поведение?

​Прочетете заедно Учение и завети 88:15. Обсъдете връзката между духа, тялото и душата. Поговорете как сексуалната близост се отразява на нашите духове и физически тела.

Обяснете, че когато в брака има както физически, така и духовен съюз, душите и на двамата партньори могат да изпитват велика радост. Обаче, когато физическата връзка се осъществя извън духовния съюз на брака, това може да има опустошителен ефект за душата. 

Попитайте:

⦁ Как порнографията се отразя на нашите духове и тела?

Обяснете, че една от причините порнографията да е особено опасна е това, че създава фалшива представа за близост, без човекът да има истински взаимоотношения. Гледането на порнография винаги прогонва Духа и в крайна сметка може да доведе до емоционално отдръпване и изолация от другите. 

Поканете близките си да бъдат внимателни във всичко, което правят, за да останат чисти както в мислите, така и в делата си.

Допълнителни предложения за семейни двойки

Прочетете и обсъдете следните статии:

Ръсел М. Нелсън, „Да подхранваме брака“, Лиахона, май 2006 г., с. 36–38

Дейвид А. Беднар, „Вярваме в това да бъдем непорочни“, Лиахона, май 2013 г.

Бойд К. Пакър, „Планът на щастие“, Лиахона, май 2015  г.

Обсъдете:

⦁ Как целомъдрието се отразява на брака и семейството?

⦁ Как можем да пазим брака си и да се пазим един друг от унищожителното влияние на някои привличащи ни сили от този свят?

⦁ Как можем да използваме даденото ни от Бог привличане между мъжете и жените, за да укрепваме брака си?

Можете да гледате и обсъдите видеото „Watch your step“ на английски или руски

Допълнителни предложения за младежи

Като семейство прочетете заедно раздел „Сексуална чистота“ на За укрепването на младежите. Поканете членовете на семейството си да подчертаят с един цвят благословиите от сексуалната чистота. Поканете ги да подчертаят с друг цвят последиците от нарушаването на закона за целомъдрието. Оградете препратките към Светия Дух. Заедно направете списък с правила, които ще помагат на младите хора да останат сексуално чисти. Помогнете им да разберат благословиите, които Господ е подготвил за тях, ако спазват Неговите заповеди.

Помогнете на младежите да разберат, че има подходящо време и място за свещените неща. Поради свещената същност на сексуалната близост сексуалното поведение трябва да се осъществява само между съпруг и съпруга. Можете да направите сравнение с храмовите завети – точно както членовете очакват с нетърпение да сключат храмовите завети и се подготвят за тях, младежите могат да се подготвят за специалната близост след брака. Обсъдете как можем да се подготвяме по подходящ начин за специалните сексуални взаимоотношения. Идеите могат да включват:

⦁ да показваме уважение към представители на противоположния пол

⦁ да се учим как да показваме обич и прошка във всичките си взаимоотношения

⦁ да обръщаме внимание на начините, по които щастливите двойки се уважават и се отнасят един към друг

⦁ да спазваме стандартите от За укрепването на младежите

⦁ младежите да обсъждат с родителите си всички въпроси по отношение на сексуалната близост, които имат

⦁ да сме разумни в изборите си и да избягваме порнографията и медии със сексуално съдържание

Почерпка: Плодова пица

2 ¾ ч.ч. брашно

1 ч.л. сода

1 ч.ч. размекнато краве масло

1 ½ ч.ч. бяла захар

1 яйце

1 ч.л. ванилия 

Разбийте добре захарта и маслото. Добавете яйцето и ванилията и продължавайте да разбивате. Добавете брашното и содата. Разточете тестото на голям кръг. Печете на 175°C, докато придобие леко кафяв оттенък. Оставете да изстине. Намажете кората с плодово мляко, течен шоколад или нещо друго, подходящо за намазване. Украсете с плодове, които семейството ви обича.