Щитът на вярата

Идеи за урок за по-големи деца

Тема: Щитът на вярата

Химн: „С мен са Бог и любовта“ (Химни, № 80) 

Дейност

Покажете на семейството си картинка на рицар. 

Попитайте:

⦁ Защо този човек е облечен така?

⦁ Как всяка част от неговото облекло му помага?

Прочетете Ефесяните 6:10–13. 

Попитайте:

⦁ Защо трябва да се защитаваме?

⦁ Как можем да „противостои(м) в злия ден“? 

Прочетете Ефесяните 6:14–17. Помогнете на децата да намерят в картинката всички части на всеоръжието, споменати в тези стихове, докато ги четете. Разберете заедно значението на всяко едно от тях. Попитайте:

⦁ Коя част от Божието всеоръжие е най-важна? (Щитът на вярата, вж. стих 16)

Обяснете, че рицарите носят много броня, но без значение колко са защитени, винаги има някакво уязвимо място по тях. Противникът знае, че може да победи рицаря, ако намери това уязвимо място.

Попитайте: 

⦁ По какво се различава щитът от другите части на всеоръжието? (Щитът може да се мести и така да защитава уязвимите места.) 

⦁ Защо вярата е подобна на щит?

Помогнете на семейството си да намерят примери за ситуации, в които вярата може да защити нашите слаби места. Например, можем да използваме нашата вяра, когато нямаме достатъчно сила да спазваме заповедите. Можем да имаме вяра, че Бог ще ни помага. Или когато не разбираме защо трябва да вършим или да не вършим нещо, можем просто да вярваме, че ще бъдем щастливи и в безопасност, ако следваме тази заповед.

Прочетете следния цитат от реч на старейшина Робърт Д. Хейлз от Кворума на дванадесетте апостоли:

„Свидетелството е щит на вярата, „с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивите“ (У. и З. 27:17)…

В наши дни онези, които са благословени със свидетелство за истината, имат щит на вярата, който ще ги предпазва от огнените стрели на противника, използвани от критици и хулители“ („The Importance of Receiving a Personal Testimony“, Робърт Д. Хейлз, обща конференция, октомври 1994 г.).

Попитайте:

⦁ Според изявлението на старейшина Хейлз, какво служи като щит на вярата? (Свидетелството)

⦁ Как нашата лична вяра ни помага да се укрепваме взаимно?

Обяснете, че нашите семейства могат да ни помогнат да си изработим щитове на вяра, които да ни защитават от „всички огнени стрели на лукавия“ (Ефес. 6:16). Старейшина Л. Том Пери от Кворума на дванадесетте апостоли научил следното като дете: „Всяка сутрин ни обличаха не само с шапки, якета и ботуши, които да ни пазят от природните бури, но дори още по-внимателно нашите родители ни обличаха с всеоръжието Божие. Когато коленичехме в семейна молитва и слушахме нашия баща, … още един слой се добавяше към нашия щит на вярата“ („Build Your Shield of Faith“, Ensign, май 1974 г., с. 98).

Помолете някой да нарисува картинка на щит. Нарежете картинката на части. Помолете всеки да напише накратко своето свидетелство или да нарисува нещо, което усилва вярата им, върху някоя от частите. Залепете с тиксо частите обратно, след което ги залепете с лепило върху лист хартия, за да оформите щита отново.

Обсъдете как вярата на всеки член от семейството може да укрепва вярата на другите членове.

Разделете се на два отбора, всеки отбор да се нареди срещу другия и дайте на всеки хартиена чиния с дръжка на задната част (направете дръжките от хартия, въженце или тиксо), които да използват като щит. Замеряйте противника си със смачкана хартия на топка. Ако някой е уцелен, той или тя излиза от играта. Играйте докато всички са вън от играта.

Почерпка: Плодове и кашкавал на шиш