Светлината ви да заблести

Идеи за урока

Тема: Светлината ви да заблести

Химн: „Милостта сияе ярко“ (Химни, № 200)

Дейност

Видео: Бъдете пример и светлина

Преди дейността включете фенерче и го скрийте някъде в стаята, където близките ви няма да забележат, че свети. 

В началото на дейността им кажете, че сте скрили фенерче някъде в стаята. Помолете ги да видят дали ще могат да кажат къде е фенерчето, без да стават от местата си. Помолете някого да угаси лампите в стаята. Помолете близките си да опитат сега дали могат да видят къде е фенерчето. Попитайте: 

⦁ Защо можете да го видите много по-лесно, когато лампите са угасени? 

Обяснете на семейството си, че живеем в свят, който става все по-тъмен. Колкото по-тъмен става светът, нашият пример ще става все по-светъл за хората около нас. 

Със семейството си прочетете Филипяните 2:15 и Матей 5:14–16. Попитайте: 

⦁ Какво ни моли Спасителят да правим? 

⦁ С каква светлина трябва да блестим? 

⦁ Как блестим с такава светлина? 

Прочетете следните думи на президент Томас С. Монсън:

„Всеки един от нас е дошъл на тази земя, след като му е дадена Светлината на Христос. Като следваме примера на Спасителя и живеем както е живял и учил Той, тази светлина ще гори в нас и ще осветява пътя за другите“ (Томас С. Монсън, „Бъдете пример и светлина“, Лиахона, ноември 2015 г.).

Обяснете, че в своята реч президент Монсън също така посочва шест „качества, които ще позволят на светлината ни да свети“. 

Заедно със семейството си гледайте или прочетете речта на президент Монсън „Бъдете пример и светлина“ от общата конференция през октомври 2015 г. и открийте кои са тези качества и какво трябва да правим, за да ги развиваме. 

Попитайте членовете на семейството си какво са открили и запишете отговорите им по следния начин: 

Бъдете пример

⦁ в слово и в поведение – говорете с другите с любов и уважение 

⦁ в любов – помагайте на хора, които са самотни, болни или обезсърчени и ги насърчавайте

⦁ в дух – бъдете добри, благодарни, прощаващи

⦁ във вяра – четете и изучавайте Писанията, размишлявайте над тях, общувайте с Небесния Отец чрез молитва

⦁ в чистота – пазете своето тяло, ум и дух чисти

Насърчете близките си да запомнят този важен дълг – светлината им да заблести. Насърчете ги да изберат едно от нещата от списъка и да работят по него, така че светлината им да свети по-ярко. Могат да запишат решенията си в своите дневници или на лист хартия, включително действието и качеството, над което ще работят. Например: „Аз ще изучавам и размишлявам над Писанията по-усърдно, за да блестя във вяра“ или „Аз ще съм по-благодарен, за да блестя в дух“.

Помолете членовете на семейството си да споделят преживявания, свързани с моменти, когато те или техни познати са имали „възможността да бъдат светлина в живота на околните, независимо дали са (техни) близки и приятели, (техни) колеги, просто познати или съвсем непознати хора“ (вж. Томас С. Монсън, „Бъдете пример и светлина“). 

Почерпка: Трюфели от тесто за бисквити (без печене)

Тесто:

½ ч.ч. несолено масло, размекнато 

¾ ч.ч. кафява захар 

1 ч.л. ванилия 

1¼ ч.ч. брашно 

½ ч.л. сол

4 с.л. мляко 

1 ч.ч. парченца шоколад (средно сладък) 

Шоколадова глазура:

340 г. тъмен шоколад, разтопен

Смесете съставките за тестото, направете на топки и потопете в разтопения шоколад.