Завети и обреди

Идеи за урок за по-големи деца

Тема: Завети и обреди

Песен: „Ще бъда смел“ (Сборник детски песни, с. 85)

Дейност

Напишете буквите на думата „завет“ на отделни листчета хартия. Разбъркайте буквите и помолете близките си да ги използват, за да напишат дума. Попитайте:

⦁ Какво е завет? (Свещено споразумение между Бог и човек.)

Обяснете, че когато сключваме споразумение с друг човек, ние взаимно си обещаваме нещо. 

Помолете членовете на семейството си да си спомнят истории от Писанията за хора, които са сключвали завети с Господ.

Разпечатайте дадените по-долу картини и подгответе листчета хартия със следните препратки:

⦁ Битие 9:12–15; 

⦁ Мосия 18:8–13;

⦁ Исус Навиев 24:15, 24–27;

⦁ Учение и завети 20:75, 77, 79.

Помолете близките си да разгледат стиховете и да определят за коя картина се отнася всяка препратка. 

След това заедно обсъдете какъв завет е представен на всяка картина. Попитайте:

⦁ Кои картини показват завети, свързани с вашия живот?

Обяснете: Кръщението, причастието и брака в храма са обреди, които извършваме, за да сключваме завети с Бог.

Прочетете и обсъдете Учение и завети 50:24.

Споделете със семейството си, че един от ръководителите на Църквата, старейшина Денис Б. Нюншуондър обяснява:

„Не получаваме всичко наведнъж, а постепенно получаваме знание за свети неща,… ако сме достойни за това знание и живеем според него“. От кръщението – първият обред на царството, ние постепенно вървим напред чрез други обреди като потвърждаване и ръкополагане в свещеничеството, като те всички ни водят до най-светите обреди, извършвани в храма“ („Ordinances and Covenants“, Денис Б. Нюншуондър, Liahona, ноември 2001 г.).

Върху четири съда (чаши, буркани или купички) поставете следните надписи: „кръщение“, „причастие“, „храм“ и „селестиално царство“. Подредете съдовете в колона, като „кръщение“ е най-близо, а „селестиално царство“ – най-далеч. 

Поканете членовете на семейството си да се редуват да хвърлят монета в съдовете, като започнат с „кръщение“ и стигнат до „селестиално царство“. Играйте, докато всеки стигне до „селестиално царство“. 

Обяснете, че вървим напред, като сключваме и спазваме завети.

Попитайте:

⦁ Когато сключваме завети с Господ, можем ли да сме сигурни, че Той ще изпълни Своите обещания? (Да!)

Кажете на семейството си, че също така е много важно ние да спазваме своите обещания или своята част от завета с Господ. Попитайте децата:

⦁ Какви завети вече сте сключили (или ще сключите) с Бог? (Кръщелният завет)

 Разпечатайте дадената по-долу картичка и дайте екземпляр на всяко дете. Помолете ги да си спомнят и да спазват сключените при кръщението завети.

В заключение прочетете следните думи на старейшина Ръсел М. Нелсън:

„Когато осъзнаем, че сме чедата на завета, ние знаем кои сме и какво очаква Бог от нас. Неговият закон е записан върху сърцата ни. Той е наш Бог и ние сме Негов народ… Най-големият комплимент, който може да бъде спечелен тук в този живот, е да бъдем известни като спазващи заветите си хора“ (Ръсел М. Нелсън, „Завети“, Лиахона, ноември 2011 г.). 

Почерпка: Бананови хапки с шоколад и шоколадов крем 

Нарежете няколко банана на филийки. Сложете фъстъчено масло или шоколадов крем на едно парче банан. Сложете второ парче отгоре. Потопете в разтопен шоколад.

Охладете.