Ловци на човеци

Идеи за урока

Тема: Ловци на човеци

Химн: „Във Твоя път ще ходя, Отче мой“ (Химни, № 172)

Дейност

Видео: Follow Me, and I Will Make You Fishers of Men 

Преди тази дейност, подгответе следното:

Разпечатайте или напишете на лист хартия следните инструкции и след това нарежете листа на лентички с думи:

⦁ Молете се винаги (вж. 2 Нефи 32:9).

⦁ Получете свидетелство за Писанията (вж. Мороний 10:3–5).

⦁ Следвайте Духа (вж. 1 Нефи 4:6).

⦁ Учете наизуст стихове от Писанията, Символът на вярата, химни или думи на пророците.

⦁ Бъдете добър пример (вж. Матей 5:14–16).

⦁ Живейте живот с чисти мисли, език и дела (вж. Алма 5:57).

⦁ Имайте желание да служите на Господ (вж. У. и З. 4:1–6).

⦁ Посадете семето на вярата в другите (вж. Алма 32:28). 

⦁ Говорете за Евангелието и споделяйте свидетелството си с другите (вж. У. и З. 100:5–8).

⦁ Поканете приятел на събрание или дейност в Църквата.

⦁ Молете се да намерите някой, който е готов да чуе за Евангелието.

За да започнете урока, разкажете историята за Исус, който призовава някои от учениците (вж. Лука 5:1–11). Можете да покажете картина на Спасителя, който призовава учениците. 

Разпределете подготвените лентички с думи между участниците и им предложете да се редуват да четат указанията на своите лентички и след това да отговарят на следния въпрос: „Как този принцип може да помага на някого да води хора в Христа?“

Поканете всеки член на семейството да избере една от идеите, която да приложи през тази седмица. Свидетелствайте, че когато се молим и сме усърдни, можем да станем „ловци на човеци“.

Почерпка: Солена риболовна почерпка

Необходими са ви:

Сини салфетки,

малки чашки, 

солети,

крекери с форма на рибки, 

течен шоколад.

Разгънете всяка салфетка и сложете по една рибка в средата (салфетката е океанът).

Сложете малко шоколад в чашката на всеки (това е стръвта). Използвайте солетите като въдици. Потопете края на всяка въдица в стръвта (шоколада) и използвайте лепкавия край, за да хванете рибка. Изяжте въдиците, рибките и примамката!