2 декември

2 декември

Исус почита родителите Си, вие можете да правите същото

Исус Христос е Цар на царете, но когато е бил дете, Той обичал и почитал земните Си родители, Мария и Йосиф. Когато намираме начини да почитаме родителите си, можем да се учим от тях, както е правил и Исус.

ТРИ ПРОСТИ НАЧИНА ДА ГО ПРАВИМ

Научете за някого от вашите прадеди и споделете историята му. За повече помощ, посетете FamilySearch.org. Обадете се (не изпращайте SMS) на родителите си. Изпратете ръчно написана бележка на родителите или свекърите/тъстовете си.

ДРУГИ НАЧИНИ ДА УЧАСТВАМЕ

Помолете своите родители за съвет как да възпитавате децата си.

Направете аудио запис на историята за живота на вашите родители.

Планирайте ежеседмичен видео чат с родителите си.

Прехвърлете на дигитален носител за родителите си купчина стари снимки.

Публикувайте в социалните медии едно положително качество, което сте наследили от своите родители.

Заведете семейството си в дома на родителите си, за да им помогнете с нещо.

Кажете на родителите си, че са били прави. Бъдете конкретни!

'46 И след три дни Го намериха в храма, седнал между законоучителите, че ги слушаше и им задаваше въпроси.

47 А всички, които Го слушаха, се учудваха на разума Му и на отговорите Му.

48 И като Го видяха, смаяха се; и майка Му Му каза: Синко, защо постъпи така с нас? Ето, баща Ти и аз наскърбени Те търсихме.

49 А Той им каза: Защо Ме търсите? Не знаете ли, че трябва да бъда на разположение на Своя Отец?

50 А те не разбраха думите, които им каза.

51 И Той слезе с тях и дойде в Назарет, и им се покоряваше. А майка Му пазеше всички тези неща в сърцето си“.

Лука 2:46–51