17 декември

Исус се грижи за Своята майка, вие можете да правите същото

Мария е във Витлеем, когато Исус Христос идва на бял свят. Когато Той Си отива от този свят, тя пак е до Него. Посред най-голямото Си страдание, Исус поглежда към майка Си с любов и загриженост. Той заповядва на апостол Йоан да се грижи за нея като за родна майка. Днес думите на Христос са приложими и за нас: „Ето твоята майка“.

ТРИ ПРОСТИ НАЧИНА ДА ГО ПРАВИМ

Направете списък с всички неща, които майка ви е направила за вас. Пратете ѝ го.Подарете цветя на майка си или на друга жена, която ви е като майка. Обадете се на майка си веднага.

ДРУГИ НАЧИНИ ДА УЧАСТВАМЕ

• Помогнете на майка си да разбере нов вид технология.

• Пресъздайте снимка от детството си и я дайте на майка си.

• Поставете си за цел да се молите всеки ден и да благодарите за майка си.

• Запишете как майка ви разказва историята на живота си.

Научете повече за чувствата на Небесния Отец към майките.

• Заедно с братята и сестрите си съставете списък на любимите поговорки на вашата майка.

• Прочетете този разказ за последните думи на Спасителя към майка Му.

• Сериозно, обадете се на майка си.

Посетете JustServe.org за информация относно повече начини да осветите света (#ОсвететеСвета) във вашата общност (само за САЩ и Канада).

 

“25 И при кръста на Исус стояха майка Му и сестрата на майка Му, Мария, жената на Клеопа и Мария Магдалена.

26 А Исус, като видя майка Си и ученика, когото обичаше, който стоеше наблизо, каза на майка Си: Жено, ето твоя син!

27 После каза на ученика: Ето твоята майка! И от онзи час ученикът я прибра в своя дом“.

Йоан 20:25–27