Информация относно 12-ия Международен конкурс за изкуства

конкурс за изкуства

Цели

Целите на този международен журиран конкурс за изкуства и изложба са: (1) да насърчава светиите от последните дни да създават качествено изкуство; (2) да демонстрира широкообхватността и разнообразието на културния продукт на светиите от последните дни, изразени чрез различни стилове, техники, способи и почерк; и (3) да попълва колекцията от изкуство на Музея за история на Църквата посредством откупки.

Тема

Темата на 12-ия Международен конкурс за изкуства е „Всички са равни пред Бога“.

Темата е свързана с 2 Нефи 26:33, където се казва: „(Господ) не прави нищо, което не е ясно за чедата човешки; и Той ги кани всички да дойдат при Него и да вземат от Неговата добрина, и Той не отказва на никого, който идва при Него, черен и бял, роб и свободен, мъж и жена; и Той си спомня за друговерците; и всички са равни пред Бога, и юдеин, и езичник“.

Ключови дати

 • Период за първоначално изпращане на произведения на изкуството: 1 февруари – 1 юни 2021 г.

 • Планирана продължителност на изложбата: март – октомври 2022 г.

Право на участие и общи правила

 • Конкурсът е достъпен за всички членове на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни на възраст над 18 години (членовете трябва да са навършили 18 години към края на периода за първоначално изпращане).

 • Всеки творец може да изпрати само едно произведение на изкуството.

 • Творбите трябва да са завършени след 2018 г. и преди крайния срок за изпращане.

 • Музеят приветства разнообразието на културни и естетични традиции, стилове и творчески способи. Техниките и материалите могат да включват живопис, рисунка, текстилни изкуства, фотография, печатна графика, скулптура, стъклопис, глина, керамика, дърво, кожа, камък, метал, традиционно и фолклорно изкуство, смесени техники, мултимедия, видео, кино и други. Този конкурс не включва поезия, сценично изкуство и музика.

 • Размерът на творбите не може да надвишава 1,83 м. на дължина, включително рамката.

 • Те не може да тежат повече от 136 кг., включително рамката.

 • Ако бъде избрана за втори етап на журиране, творбата трябва да пристигне в музея готова за излагане. Музеят не носи отговорност за рамкиране на произведения на изкуството или за поставяне на механизми за окачване или монтаж върху тях.

Процес на журиране

 • Петчленно жури ще бъде избрано от различни региони на Съединените щати и/или света и ще включва представители с разнообразни естетични квалификации и опит.

 • Съставът на журито ще се променя между конкурсите, за да се изключи всякаква проява на предпочитания.

 • Председателят на журито ще дава на съдиите насоки и критерии за оценяване и ще подпомага всички съдийски процедури, за да се съхрани почтеността и репутацията на конкурса. Председателят на журито няма да гласува.

 • Има два етапа на журиране. При първия етап журито ще оценява всички участващи творби по дигитални изображения или снимки, както и по описание от автора, за да прецени кои творби да бъдат реално изпратени за втория етап. Вторият етап на журиране, извършено чрез оценка на самите физически произведения на изкуството, ще определи кои творби ще бъдат избрани за изложбата.

Критерии при журиране

Жури оценява творбите въз основа на три критерия:

 • Съответствие с поставената тема: Творбата успешно изразява съдържание, свързано със светиите от последните дни, отговаря на темата на конкурса и включва силно послание от страна на автора. Гледната точка е уникална и широкообхватна. Произведението задълбочава разбирането на наблюдателя относно темата.

 

 • Иновативност: Творбата е креативна и оригинална по отношение на концепцията, способите и културния контекст. Творбата представя уникално усещане за култура, позиция и новаторско мислене. Личното изразяване е оригинално, необикновено и уместно. Като цяло, творбата дава усещане за превъзходство над други творби по отношение на своята изобретателност и стил.

 

 • Художествени качества: Творбата демонстрира отлично естетическо и техническо изпълнение посредством избрания способ. Художествено-образните елементи са с най-високо качество, съдейки по избрания способ. Материалите и методът допринасят за ефективното изразяване на цялостното послание.

Награди

 • Откупки се присъждат с цел попълване на колекцията на музея. Те ще бъдат подбрани посредством стандартни практики на отдела за история на Църквата от специалисти по придобиването на изкуство и артефакти, които ще се консултират с представители на Музея за история на Църквата и отдела за история на Църквата. Творби, които получат награда откупка, нямат право да получават поощрителна награда.

 • Поощрителни награди се присъждат от журито (по 2 от всеки съдия), като признание за особени творчески постижения сред произведенията, участващи в конкурса. Спечелилите поощрителни награди получават фиксирана парична сума от 500 щатски долара.

 • Наградите на публиката се определят при закриването на изложбата на база на гласуването в галерията на посетителите на музея. Първите пет, събрали най-много гласове, получават фиксирана парична сума от 500 щатски долара. Всички произведения от изложбата имат право да получат награда на публиката, независимо дали са получили други награди.

Начин на участие

За да изпратите творба за участие в конкурса, моля, следвайте следните инструкции. Крайният срок за изпращане на творби е 1 юни 2021 г.

 1. Попълнете този формуляр с личните си данни, творческата си биография и описание на творбата.

 2. След като попълните формуляра, ще получите имейл с инструкции да добавите снимки на творбата си към вашето заявление за участие. Въведената от вас информация няма да бъде разгледана, докато не завършите тази стъпка.