Тържествено събрание по случай завършване на учебната година за Семинар и Институт

Тържествено събрание по случай завършване на учебната година за Семинар и Институт

На 6 юни 2015г. в сградата на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни в гр. Пловдив се проведе тържествено закриване на учебната година на Семинара и Института. На това събрание младежи от цялата страна получиха сертификати за успешно завършване, които бяха връчени от президент Майкъл Уилстед - президент на Българска Софийска Мисия и президент Алцек Алексиев - първи съветник на Българска Софийска Мисия и координатор на Църковната образователна система за България.

Председателстващ събранието бе президент Уилстед, който бе придружен от своята съпруга сестра Денис Уилстед, а водещ бе президент Алексиев.

Програмата включваше споделяне на свидетелства от ученици и учители, чрез които присъстващите се укрепиха духовно.

С настъпването на всяка учебна година младежите на възраст от 14 до 30 г. имат изключителната привилегията и удоволствие да участват веднъж седмично в занятията на Семинара (14 до 18г.) и Института (18 до 30г.) към Църковната образователна система на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. В рамките на една учебна година се изучава едно свето писание: Стария Завет от Библията,  Новия Завет от Библията, Книгата на Мормон и Учение и Завети. 

    Целта на уроците от Семинара и Института е да помогнат на учениците да придобият по-задълбочено разбиране за ученията на Спасителя Исус Христос, да ги насърчат да живеят според  тях и да се научат да разпознават напътствията на Светия  Дух. Тези класове помагат на участниците  да изградят себе си като личности и да се усъвършенстват. Дават солидна подготовка за отсужване на мисии, сключване на храмовови завети и изграждане на семейства, основани върху принципите и обредите на Евангелието.

   През изминалата учебна година се изучаваше светото писание Учение и Завети  както и история на Църквата. Учение и Завети е книга, съдържаща божествени откровения за установяването и управлението на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, важни истини относно плана на спасение и силно свидетелството за божествеността на нашия Спасител Исус Христос.

   В хода на учебната програма учениците имаха възможността да направят едно пътешествие в миналото (век и половина назад) и да се запознаят по- отблизо със събития и личности, които ги назидаваха, смиряваха и караха да възклицават от радост. Вложените усилия ги дариха с духовно наследство от ранните ръководители и пионери на Църквата: вяра, отдаденост и усърдие. Това изпълни сърцата им с дълбока благодарност.

    ,,... Учи се на мърдост в твоята младост ..( Алма 37:35),... търси словата на мъдрост от най-добрите книги (У. и З. 88:118), ..учи се усърдно и  Моята блгодат ще те посещава, та да можете да бъдеш обучен по- съвършено в теорията, в принципа, в учението, в закона на евангелието, във всички неща, които се отнасят до царството Божие, които ви е целесъобразно да знаете (У. и З. 88:78).’’