Старейшина Ренлънд говори пред сестрите от Църквата в България

Старейшина Ренлънд говори пред сестрите от Църквата в България
Старейшина Ренлънд говори пред сестрите от Църквата в България

На 14 септември 2019 г. сестрите от Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни присъстваха на специално събрание със старейшина Дейл Г. Ренлънд от Кворума на дванадесетте апостоли, който бе придружен от своята съпруга сестра Ренлънд. Събитието се състоя в сградата на Църквата в София и на него присъстваха още президент Голдън - президент на Област Източна Европа и неговата съпруга сестра Голдън, президент Дейвис - президент на Българска/Централна евразийска мисия и неговата съпруга сестра Дейвис.

,,Наистина ли вярвате, че Исус Христос е вашият Пастир?’’, това бе въпросът, който зададе старейшина Ренлънд, след като хорът на клон София изпълни химна ,,Пастир е мой Господ’’. В първите си бележки апостолът акцентира, че благословиите на Евангелието са реални и ще ги получим, когато сме усърдни и даваме най-доброто от себе си. Когато преминаваме през трудностите на живота, не трябва да се фокусираме върху тях, защото така забравяме вечната си перспектива. Старейшина Ренлънд каза още: ,,Отговорът винаги е Исус Христос. Той дава мир, утеха и радост. Не сме забравени. Поради Единението на Исус Христос нашите обстоятелства са винаги пред Него.’’

Сестра Ренлънд говори как вярата и отдадеността ни на Исус Христос могат да нарастват чрез полагането на лични дела на посвещение - лична молитва, лично изучаването на писанията и вземане от причастието в неделя. ,,Никой не може да направи тези неща заради вас. Единствено вие може да го направите за себе си’’, добави тя.

Бележките на сестра Голдън към сестрите бяха акцентирани върху обредите на Евангелието и сключването и спазването на завети. ,,По този начин показваме своята отдаденост и решителност. Показваме на Бог, че може да ни има доверие. Евангелието на Исус Христос е съвършено и Той ще ни дава сила да живеем според него.’’

Сестра Дейвис разказа как овчарските кучета слушат внимателно напътствието на пастира, за да помогнат на овцете да влязат в кошарата. Сестрите в Църквата трябва да са като овчарските кучета. Чрез внимателно слушане на напътствията от Исус Христос, Светия Дух и ръководителите, както и чрез простичките прояви на служба, сестрите могат да помогнат на хората да дойдат или се върнат при Христос.

 

Президент Голдън изнася своето послание
Президент Голдън изнася своето послание

,,Всички благословии, които искате, ще се осъществят тук или от другата страна на завесата“, каза старейшина Голдън. Той се обърна с молба към сестрите да запишат своите чувства от събранието днес, да им се доверят и да действат според тях. Напомни на сестрите колко много са обичани от Бог и че са скъпоценни.

Заключителният говорител бе старейшина Ренлънд. Той прочете Алма 7:11-12 от Книгата на Мормон и отбеляза три неща свързани с Единението на Исус Христос. Първо, Исус Христос ще развърже връзките на смъртта. Второ, дава ни възможност да се покайваме. Трето, Той ще знае как да ни помага. ,,Може животът да не е такъв, какъвто сме очаквали, но когато търсим Исус Христос с вяра, Той ще ни благославя. В Неговото време всичко ще се нареди. Имайте вяра в Неговите обещания.“

След вдъхновеното събранието всички сестри имаха възможността да се ръкуват със старейшина и сестра Ренлънд. Всички получиха подновена сила да следват Господ Исус Христос.