Старейшина Дейл Г. Ренлънд от Кворума на дванадесетте апостоли посети България

Старейшина Ренлънд изнася своето послание пред членовете на Църквата в България
Старейшина Ренлънд изнася своето послание пред членовете на Църквата в България

На 15 септември 2019 г. членовете на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни в България имаха привилегията да присъстват на вдъхновяващо послание от старейшина Дейл Г. Ренлънд от Кворума на дванадесетте апостоли, който бе придружен от своята съпруга сестра Ренлънд. Събитието се състоя в зала „Мусала“ на хотел „Хилтън“ в София от 13.00 ч. до 14.30 ч. На него присъстваха още президент Голдън - президент на Област Източна Европа и неговата съпруга сестра Голдън, президент Дейвис - президент на Българска/Централна евразийска мисия и неговата съпруга сестра Дейвис. Водещ събранието бе Красимир Коларов - първи съветник в президентството на мисията.

 

Президент Дейвис сподели, че в Църквата се събираме, за да се подкрепяме и обучаваме. Той говори за дела на първородството и как получилите първородството имат двоен дял от бащиното си наследство, за да се грижат за майка си и сестрите си. Това първородство се дава на всички членове, а от там и отговорността по грижата за всички както в Църквата, така и извън нея. Президент Дейвис каза, че имаме отговорности към заветното ни наследство да направим промяна - да заменим страха с вяра, угризението с покаяние, презрението с любов, разединението с единство. Той също ни насърчи да споделяме Евангелието и да се молим за възможности за това (У и З 123:17).

 

Сестра Голдън започна посланието си като каза, че Нашият Небесен Отец има велико дело за нас. Ние можем да имаме влияние върху хората около себе си. Тя ни припомни поканата на президент Ръсел М. Нелсън да служим на ближните си чрез малки и прости дела. Нека да живеем според Евангелието и да бъдем най-добрите светии, които можем да бъдем. Господ ще ни помага във всяко едно дребно дело, което вършим.

 

Президент Голдън сподели, че трябва да започнем усъвършенстването със себе си. Трябва да каним Светия Дух чрез молитва и четене на Писанията, за да сме способни да помагаме на другите. Светият Дух ще ни благославя, изцелява и вдъхновява (Йоан 14:26). Противникът ни отклонява от пътя като ни изкушава да не спазваме заповедите на Бог и да следваме ученията на човеците. Президент Голдън ни увеща да сме милостиви, изпълнени с любов, да не критикуваме и де не участваме в раздори.

 

Сестра Ренлънд ни припомни, че пророкът ни насочва към Христос. Трябва да свържем живота си с този на Спасителя - в каквито и ситуации да се намираме, трябва да помним, че сме взели върху си Неговото име. Можем да постигнем всяко нещо с Неговата помощ.

Членове и гости внимателно слушат духовните послания
Членове и гости внимателно слушат духовните послания

Старейшина Ренлънд започна своето послание с уверение към нас, че Исус Христос може да има голямо влияние в живота ни, ако Му позволим. Бидейки учени от Спасителя, ние ставаме по-подобни на Него.

Старейшина Ренлънд посочи пет характеристики на последователите на Исус Христос:

 

1. Любов: Трябва да се обичаме един друг, защото по това ще познаят, че сме ученици на Спасителя (Йоан 13:35).

2. Прошка: Господ заповядва да си прощаваме един друг. Когато не прощаваме, ние „пием горчива чаша“ и не сме щастливи (У и З 64:8-9).

3. Единство: Ръководители и членове на Църквата трябва да си прощават, да се подкрепят и да си помагат.

4. Непоклатимост: Старейшина Ренлънд ни увеща да не обръщаме внимание на критиките и подигравките. Хората не са зли - просто не са преживели това, което ние преживяваме. Той даде пример от съня на пророка Лехий от Книгата на Мормон как всички, които обърнаха внимание на подигравките на хората във величественото здание, отпаднаха (1 Нефи 8:34). Много е важно също така да прощаваме обидите и грешките на другите членове на Църквата.

5. Служба: Исус ни заповядва да сме Негови приятели и да Му помагаме да върши делото Си. „Чистите ръце могат да забавят делото, ако не помагат да се върши.“

 

В края на своята реч Старейшина Ренлънд благослови членовете на Църквата в България да нямат трудност, която да не е погълната от радостта в Христос.