Послание от областен ръководител 

Защо са ни необходими заветите?

Abraham prays kneeling
Elder Jack N. Gerard, United States
Старейшина Джак Н. Джерард, САЩ Втори съветник в президентство на област Централна Европа

В доземния живот нашият Небесен Отец предоставил план да можем да се завърнем в Неговото присъствие посредством Единението на Исус Христос. Пътят, отвеждащ ни у дома, често бива наричан заветната пътека, защото прави ясни условията за нашето завръщане. Заветът е свещено споразумение между Бог и човек или група хора.  Бог поставя конкретни условия и обещава да ни благославя, ако спазваме тези условия1. Президент Нелсън учи: „Вашата отдаденост да следвате Спасителя, като сключвате завети с Него и след това се стремите да ги спазвате, ще разтваря вратите към всяка духовна благословия и привилегия, подготвена за мъже, жени и деца навсякъде“2.  

Господ разкрива на пророка Джозеф Смит: „Има закон, безвъзвратно постановен в небесата още преди основаването на този свят, на който са основани всички благословии. И когато получаваме каквато и да е благословия от Бога, това е чрез подчинение на онзи закон, на който тя се основава“3. Старейшина Д. Тод Кристоферсън ни напомня: „Заветите, които Бог предлага на Своите чеда, не просто ни напътстват. Те ни обвързват с Него и така обвързани, ние можем да побеждаваме всички неща“4. Господ ни е обещал, че е обвързан, когато вършим това, което Той казва, „но когато не върши(м) каквото (Той) казва, (ние нямаме) обещание“5.  

През всички времена Бог е сключвал завети със Своя народ. Знаем, че Господ е сключил завети с Адам и Ева, с пророците след тях и с много други хора. В днешно време често говорим за завета, който Бог е сключил с Авраам, заветът на Авраам. Бог обещава да благослови Авраам и неговото потомство „с благословиите на Евангелието, които са благословиите на спасението, тъкмо на живота вечен“6.  

Като наследници на завета на Авраам, имаме отговорността да отнесем Евангелието до всички народи по земята, да каним другите да идват при Христос и да бъдем обвързани с Него.  Поканата към другите да идват при Христос е покана да се стъпи на заветната пътека, да се отвори вратата към всяка благословия посредством завета на кръщението и в крайна сметка да получим най-великия от всички Божии дарове, дара на вечен живот7. 

Благословиите, които Бог е обещал на Авраам и потомството му относно великото събиране в последните дни, се осъществяват днес. Президент Нелсън заявява: „Това събиране е най-важното нещо, случващо се на земята днес. Нищо друго не може да се сравни с него нито по величина, нито по важност или по величественост. Винаги, когато правите нещо, което помага на някого – от която и да е страна на завесата – да предприеме стъпка напред и да сключи завети с Бог, и да приеме важните кръщелни и храмови обреди, вие помагате за събирането на Израил. Толкова е просто“8.  

Всяка седмица ни се предоставя възможност да размишляваме относно заветите, които сме сключили с Бог. Когато достойно вземаме от причастието, ние повторно се обвързваме и стремим винаги да помним Исус Христос и да вземаме върху си Неговото име. Когато спазваме Неговите заповеди, Неговият Дух винаги ще бъде с нас9. Посредством нашата заветна връзка с Бог ние опознаваме Бог и се подготвяме да се завърнем у дома, за да получим най-великия от всички Божии дарове. „А това е вечен живот, да познаят Теб, единствения истинен Бог, и Исус Христос, Когото си изпратил“10.  


  1. Gospel Library, Ръководство към Писанията 

  1. Ръсел М. Нелсън, „Да вървим заедно напред“, Лиахона, апр. 2018 г., с. 7 

  1. Учение и завети 130:20–21 

  1. Д. Тод Кристоферсън, „Защо да вървим по заветната пътека?“, обща конференция, април 2021 г. 

  1. Учение и завети 82:10 

  1. Авраам 2:9–11 

  1. Учение и завети 14:7 

  1. Ръсел М. Нелсън, „Смели воини на Израил“, духовно послание за младежи по света, 3 юни 2018 г. 

  1. Учение и завети 20:77,79 

  1. Йоан 17:3