Книгата на Мормон – Божествено послание

Книгата на Мормон – Божествено послание

Във всички времена хората са се нуждаели от наставници и средства, чрез които да могат да узнават Божията воля. В Библията древният пророк Амос учи: „Господ Йехова няма да направи нищо, без да открие Своето намерение на слугите Си, пророците” (Амос 3:7). Амос също така пророкува: „Ето, идат дни, казва Господ Йехова, когато ще изпратя глад на земята – не глад за хляб, нито жажда за вода, а заслушане на думите Господни” (Амос 8:11).

За съжаление, първоначалният текст на Библията не е бил запазен. С времето, в резултат на многобройни преводи от древноеврейски, арамейски и гръцки на латински, черковнославянски и други езици, текстът е претърпял няколко изменения. За това се говори в осма точка от Символа на вярата на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни: „Ние вярваме, че Библията е словото Божие, доколкото е преведена правилно; вярваме също, че Книгата на Мормон е словото Божие”. По този начин, дарявайки ни с Книгата на Мормон, Небесният Отец е изявил пълнотата на Евангелието. В книгата на Йезекиил намираме пророчество за това: „Господнето слово пак дойде към мен и каза: Ти, сине човешки, си вземи един жезъл и напиши на него: За Юда и за другарите му, израилтяните; тогава вземи друг жезъл и напиши на него: За Йосиф, жезъла на Ефрем, и другарите му, целия Израилев дом. И ги съедини едн с друг в един жезъл, за да станат един в ръката ти” (Йезекиил 37:15–17).

В Книгата на Мормон пророкът Лехий свидетелства: „И така пророкуваше Йосиф, казвайки: Ето, Господ ще благослови този гледач; и тези, които се опитват да го погубят, ще бъдат объркани; защото това обещание, което получих от Господа относно плода на слабините ми, ще бъде изпълнено. Ето, аз съм уверен в изпълнението на това обещание. И неговото име ще бъде наречено на мен и това име ще бъде по името на баща му. И той ще бъде като мене; защото това, което Господ ще донесе чрез ръката му, ще доведе народа ми до спасение чрез силата Господна” (2 Нефи 3:14–15). Президент Джеймс Е. Фауст учи: „Джозеф Смит и Книгата на Мормон са същността на делото на Исус Христос, което се извършва в последните дни” („Джозеф Смит и Книгата на Мормон”, Ensign, 1996 г.).

Каква велика благословия – да слушаш свидетелство за истиннността на Книгата на Мормон от пророците и гледачите в наши дни! Какви удивителни свидетелства за Книгата на Мормон чуваме от нашите братя и сестри, когато разказват за това как тази книга е променила живота им, донесла им е покой и благополучие в семействата им! Свидетелствата на децата за истинността на Книгата на Мормон предизвикват специални, трепетни чувства. Те са нашето бъдеще и затова техните духовни търсения и открития са толкова ценни за нас.

Понякога някой не получава веднага отговор на молитвите си за истинността на Книгата на Мормон. При всеки те идват, когато им дойде времето. Понякога за това се изискват години. Например, петнадесет години бяха нужни на моята тъща, за да може накрая да осъзнае, че това е послание от Бог и сега Книгата на Мормон се превърна в нейна настолна книга. Със сигурност мога да кажа, че всеки, който изучава с молитва Книгата на Мормон, може да получи отговор, свидетелстващ за нейната божественост (Мороний 10:4–5).

Изминаха над двадесет години, откакто със съпругата ми се присъединихме към Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. За мен Книгата на Мормон се превърна в първото свидетелство за истинността на Църквата. Харесва ми да я изучавам, защото тя наистина укрепва вярата, дава надежда, учи ни да обичаме, доближава ни до Господ Исус Христос. „И онези, които го приемат с вяра и вършат праведност, ще получат венеца на вечния живот” (У. и З. 20:14).