Послание от областен ръководител

„Ти послушай от небето“

„Построяването и поддържането на тези храмове може да не промени живота ви, но това да сте в храма определено ще го направи“

„Ти послушай от небето“
Старейшина Емануел Петриняни, Италия
Старейшина Емануел Петриняни, Италия Областен седемдесетник, област Централна Европа

Един от най-ценните дарове, които моите родители споделиха с мен през детството ми, беше тяхната любов към храма. Желанието им да се покланят в дома Господен бе постоянно и непоколебимо, въпреки голямото разстояние и високата цена на пътуването до най-близкия храм.

В края на 80-те години, по време на ремонта на храма Берн Швейцария, семейството ни пътува до Франкфурт, Германия. Все още ясно си спомням деня, в който пристигнахме в храма. Бях само на девет години и, въпреки че с брат ми многократно сме придружавали родителите ни в храма, това посещение бе различно за мен. Когато отидохме на рецепцията на сградата за настаняване, изпитах чувства на радост и принадлежност, каквито не бях изпитвал преди. Спомням си как седях там с усещане за нещо ново, завладян от любовта, която ме обгръщаше. Помня как моята майка ми обясняваше, че тези чувства са от Духа на Господ, Който ми свидетелства, че съм в Господния свят дом. Макар тогава да не го разбирах напълно, за мен бе ясно, че чувствата, които изпитвах, са личен дар от Господ.

Solomon Temple

През X век пр. Хр., след много поколения, израилтяните най-накрая построяват храм на Господа. В книгата Царе е записана освещаващата молитва, отправена от цар Соломон. Царят събира народа, за да проведе церемония по освещаването и да устрои празник на Господа. След поставянето на ковчега на завета в „пресвятото място“(1), облак се спуска върху храма и „Господнята слава изпъл(ва) Господния дом“(2). Както го е правил за техните бащи, пътуващи из пустинята, Господ дава на Своя народ явно свидетелство за присъствието Си в храма(3). Господ не прави разграничение между временна скиния от плат и скъпа скиния, направена от камък; и двете са приети от Него, тъй като представляват най-добрата жертва, която хората имат да принесат по онова време.

Zollikofen Temple

В освещаващата си молитва, цар Соломон няколко пъти моли Бог да „(послуша) молбата на слугата Си“(4) и да слуша народа Си всеки път, когато те се покайват и се обръщат към Неговия дом. Докато Соломон се моли, той знае, че чрез храма Бог благославя не само цели народи, но най-вече отделни хора и семейства, и затова добавя: „Тогава всяка молитва, всяка молба, която би била принесена от който и да било човек(,) … като всеки познае раната на своето сърце и протегне ръцете си към този дом. Ти послушай от небето, от местообиталището Си, и прости, и направи, и въздай на всеки според всичките му постъпки, като познаваш сърцето му“(5).

Frankfurt Temple

През годините, личната радост и любовта, които изпитах през онзи ден във Франкфурт, се превърнаха в знание и по-добро разбиране за нашия Отец в Небесата и ме благословиха да чувствам Неговата любов и да получавам Неговите напътствия, съобразени с моите нужди. В храма разбрах, че Господ познава „раната на моето сърце“ и ме чува, когато се обръщам към храма с вяра. Научих още, че изграждането на лична връзка с Христос и придобиването на знание за Него в храма изисква жертви, вяра и желание. По думите на старейшина Беднар: „Има разлика между членовете, които посещават събранията, плащат десятък и от време на време набързо влизат в храма за една сесия и онези членове, които вярно и системно посещават храма“(6).

Президент Нелсън също добавя: „Построяването и поддържането на тези храмове може да не промени живота ви, но това да сте в храма определено ще го направи“(7). Нека всички да открием радостта от поклонението в Неговия свят дом, където Бог познава „раната на (нашето) сърце“(5) и ще се вслушва в нашите молби(4).


1. 3 Царе 8:6
2. 3 Царе 8:10–11
3. Изход 33:7–11
4. 3 Царе 8:28–30
5. 3 Царе 8:38–40
6. Старейшина Дейвид А. Беднар, „С чест да поддържат име и положение“, обща конференция, април 2009 г.
7. Президент Ръсел М. Нелсън, „Да се превръщаме в светиите от последните дни за пример“, обща конференция, окт. 2018 г.