Провеждане на рекапитулация на десятъка

И това беше същият Мелхиседек, на когото Авраам плащаше десятък; да, даже нашият баща Авраам плащаше десятък от една десета част от всичко, което притежаваше. Алма 13:15

Епископът започва да провежда рекапитулация на десятъка на 1 септември или по-късно и приключва до 15 декември всяка година. При спешни случаи, когато епископът отсъства, президентът на кол може да упълномощи един от съветниците на епископа да проведе рекапитулация на десятъка. Такива случаи следва да бъдат рядкост. Всички членове следва да присъстват на рекапитулацията на десятъка, за да се уверят, че даренията им са правилно отразени и да заявят пред епископа статуса на своя десятък. Ако е възможно, всички членове на едно семейство следва да присъстват на рекапитулацията на десятъка. Освен проверката на отразения десятък, даренията от пост и другите дарения, по време на рекапитулацията епископът може да обсъди с членовете принципа на десятъка, да ги насърчи да дават щедри дарения от пост и да обсъди с тях други въпроси по тази тема. По време на рекапитулацията на десятъка, чиновник или член на епископството може да прегледа с членовете и справките за лични обреди. Инструкции за рекапитулация на десятъка се осигуряват от Централата на Църквата или съответния административен офис.

Финансови процедури – преди началото на рекапитулацията на десятъка

Справки за дарителя

Дарителите могат да разпечатват годишните си справки на donations.ChurchofJesusChrist.org. Чиновниците също могат да отпечатват справки за дарители от менюто Рекапитулация на десятъка, раздел Справки за дарители. За да разпечатате тези справки:

 1. В Ресурси за ръководители и чиновници натиснете Финанси, след което натиснете Рекапитулация на десятъка. От раздела Справки за дарители разпечатайте предварително генерираните справки за дарителите.
 2. В страницата с предварително генерираните справки за дарителите натиснете линка Справки на дарителя за направените дарения.
 3. Разпечатайте за епископа отчет за статуса на десятъка (ако е поискано хартиено копие). В Ресурси за ръководители и чиновници натиснете Финанси, след което натиснете Рекапитулация на десятъка. От раздела Рекапитулация на десятъка натиснете бутона Разпечатай.

Моля, имайте предвид, че ако член не е направил дарение или е избрал да разпечата своята справка от страницата donations.ChurchofJesusChrist.org, тогава справка за направените дарения от дарител няма да бъде включена в страницата с предварително генерирани справки. Ако е необходимо, лични справки могат да се разпечатат от раздел Лична справка за дарител.

По време на рекапитулацията на десятъка

Преди рекапитулацията на десятъка

Епископ

Ръководи рекапитулацията на десятъка.

Съветници

Изпълняват поставените им задачи.

Чиновници

Могат да разпечатват справки за дарители, ако дарителите не могат да си ги разпечатат. Дарителите могат да разпечатват годишните си справки от donations.ChurchofJesusChrist.org. Разпечатват за епископа отчет за статуса на десятъка (ако е поискано хартиено копие).

Изпълнителен секретар

Координира интервютата за рекапитулацията на десятъка.

По време на рекапитулацията на десятъка

Епископ

Среща се с всеки член или семейство насаме и при безопасни условия. Записва статус на десятъка за всеки член, с който е проведена рекапитулация.

Съветници

Записват и внасят даренията.

Чиновници

Разпечатват и раздават на членовете справки за десятъка и другите дарения. Записват и внасят даренията. Изясняват несъответствия и правят поправки във финансовите отчети и членските картони, когато това е необходимо.

Изпълнителен секретар

Координира интервютата за рекапитулацията на десятъка.

След рекапитулацията на десятъка

Епископ

Отразява статус на десятъка за членове, с които не е проведена рекапитулация. Финализира информацията за всички статуси до 31 декември на всяка година. Подава отчета за статуса на десятъка.

Съветници

Изпълняват поставените им задачи.

Чиновници

Разпечатват и раздават на членовете справки за данъчни цели.

Изпълнителен секретар

Изпълнява поставените му задачи.

Отговорности при рекапитулацията на десятъка: по време на рекапитулацията на десятъка

Епископ

Среща се с всеки член или семейство насаме и при безопасни условия.
Записва статус на десятъка за всеки член, с който е проведена рекапитулация.

Съветници

Записват и внасят даренията.

Чиновници

Разпечатват и раздават на членовете справки за рекапитулацията на десятъка и справки за личните обреди.

Записват и внасят даренията.

Изясняват несъответствия и правят поправки във финансовите отчети и членските картони, когато това е необходимо.

Изпълнителен секретар

Координира интервютата за рекапитулация на десятъка.

Финансови процедури – по време на рекапитулацията на десятъка

Попълване на информация за статуса на десятъка

Епископите и чиновниците на района използват страницата за статус на десятъка, за да въведат потвърдения от всеки член статус на десятъка.За да запишете потвърдения статус на десятъка:

 1. В Ресурси за ръководители и чиновници натиснете Финанси, след което натиснете Рекапитулация на десятъка.
 2. В раздела Рекапитулация на десятъка, за всеки член натиснете Пълен, Частичен или Нулев, след което натиснете Декларирано от епископа или Декларирано от члена. По подразбиране, списъкът на членовете е подреден по домакинства. Има възможност за показване списъка на членовете, подреден по азбучен ред, както и за показване на дарените суми. Ако натиснете името на даден член, ще се покаже неговият или нейният номер на членски картон (НЧК) и (ако е мъж) дали е носител на свещеничеството на Мелхиседек. Бутонът Информация за участника ще ви отведе до картона на члена участник, който ще покаже подробности за направените дарения.
 3. Когато бъде въведен статус на десятъка и е отбелязано кой е потвърдил статуса, в колоната Завършено ще се появи отметка.
 4. Информацията за статуса на десятъка трябва да се попълва при приключване на рекапитулацията на десятъка и преди 15-и декември.
 5. За да разпечатате хартиено копие, което епископът да използва при извършване на рекапитулацията на десятъка, натиснете бутона Разпечатай.

След приключване на рекапитулацията на десятъка

Отговорности при рекапитулацията на десятъка: след рекапитулацията на десятъка

Епископ

Отразява статус на десятъка за всички членове, с които не е проведена рекапитулация.Финализира информацията за всички статуси до 15 декември всяка година.

Съветници

Изпълняват поставените им задачи.

Чиновници

Разпечатват и раздават на членовете справки за данъчни цели.

Изпълнителен секретар

Изпълнява поставените му задачи.

Финансови процедури – след рекапитулацията на десятъка

В отчета за статуса на десятъка епископът отразява статус на десятъка за членове на района, с които не е проведена рекапитулация. Когато статусът и опцията „декларирано от“ са попълнени, в колоната Завършено ще се появи отметка. След 1 януари, когато всички статуси са попълнени, се появява съобщение „Информацията за статуса попълнена“, след което тя става достояние на президента на кол. След попълването на статусите, всякакви следващи промени се запаметяват автоматично. На Контролния панел се появява напомняне, ако отчетът не е пълен, за да се помогне на ръководителите да приключат с него.

Отпечатване и раздаване на официална справка за данъчни цели или годишна обобщена справка

До 31 януари чиновниците трябва да разпечатат и раздадат официални справки за данъчни цели или годишни обобщени справки за всеки дарител. За да разпечатате тези справки:

 1. В Ресурси за ръководители и чиновници натиснете Финанси, след което натиснете Рекапитулация на десятъка. От раздела Справка към края на годината разпечатайте предварително създадените справки за дарители.
 2. Натиснете линка в раздела Предварително генерирани справки за дарители, за да прегледате справките. Предварително генерираните справки ще бъдат на разположение преди 31 януари.

Моля, имайте предвид, че ако член не е направил дарение или е избрал да разпечата своята справка от страницата donations.ChurchofJesusChrist.org, тогава справка на дарителя за направените дарения няма да бъде включена в страницата с предварително генерирани справки. Ако е необходимо, лични справки могат да се разпечатат от раздел Лична справка за дарител.

Преглед на обобщената справка

За да направите преглед на обобщената справка за статуса на десятъка:

 1. В Ресурси за ръководители и чиновници натиснете Финанси, след което натиснете Рекапитулация на десятъка.
 2. От раздела Обобщена справка ръководителите в кола и района използват тази страница, за да установяват тенденциите в рекапитулацията на десятъка.
 3. Всяка стойност, дадена в синьо, е свързана с линка Подробности за статуса на десятъка. Този отчет показва имената на членовете, според избрания статус на десятъка.