Послание от областен ръководител 

Мисията на Посредника

„Заветът, на който е Посредник (Христос), е по-добър“. Този завет позволява да бъдат изпълнени както изискванията на правосъдието, така и тези на милостта. 

Misja mediatora
Старейшина Розвелт Тейшейра, Кабо Верде Окръг Седемдесет
Старейшина Рузвелт Тейксейра, Кабо Верде Областен седемдесетник

Думата „mediator“ произлиза от латински език и означава застъпник, посредник.

В нашия земен живот има случаи, например в бизнеса, когато при купуване или наемане на къща или кола, а също и при конфликти имаме нужда от посредник.

За да бъде успешен в процеса на посредничеството, посредникът трябва да е неутрален, безпристрастен и трябва да се увери, че не са нарушени правата на никоя от страните.

Като част от плана за щастие, Господ ни е предоставил земен живот. Раждането ни е резултат на избора, който сме направили преди, и е много важна стъпка от нашия вечен напредък.

Нашият ограничен във времето земен живот е кратък и става по-кратък с всеки изминаващ ден. Все пак, той е важен за нашето спасение, тъй като ни позволява да правим ежедневни избори, които могат да ни доближават до нашия Небесен Отец или да ни отдалечават от Него.

От цар Вениамин учим, че „естественият човек е враг на Бога и е бил такъв от падението на Адам, и ще бъде такъв во веки, … освен ако не се отдаде на убежденията на Светия Дух“ (Мосия 3:19). Не можем да постигнем целта на този живот без помощ и само със собствените си усилия и нашата тленна същност.

Król Beniamin

Непрекъснато сме привличани от две противоположни сили – едната ни кани да правим добро, а другата – да вършим зло. „Затова Господ Бог даде на човека да действа за себе си. Защото човекът не можеше да действа за себе си, освен ако не биваше съблазнен от единия или другия“ (2 Нефи2:16).

Господ съвършено познава трудностите на този земен живот. Той познава слабостите ни и силните ни страни; знае, че в процеса на правене на избори ще допускаме грешки и поради това е предоставил посредник.

„Защото има само… един ходатай между Бога и човеците“ (1 Тимотей 2:5). Този ходатай или посредник е Исус Христос, Той е Посредникът на заветите, които сключваме с Отца. Именно чрез Него отиваме при нашия Небесен Отец.

„Заветът, на който е Посредник (Христос), е по-добър“ (Евреите 8:6). Този завет позволява да бъдат изпълнени както изискванията на правосъдието, така и тези на милостта.

Благодарение на Единението на Исус Христос, Който се е застъпил за нашите грехове, имаме възможността да се покайваме и да изпълним всички изисквания на завета. Той е направил това възможно.


Каква прекрасна благословия е да знам, да чувствам, че чрез искрено покаяние можем да бъдем освобождавани от греховете.


Jezusa Chrystusa

В Своята безкрайна мъдрост нашият Господ ни дава ден след ден, периоди от по 24 часа, като всеки ден е нов ден, нова възможност, повторно раждане.

Можем да обмисляме действията си в края на всеки ден, можем да представяме пред Господ в смирена молитва своите ежедневни усилия, своите трудности, да благодарим и да искаме Неговата помощ за новия ден. Всеки ден е едно повторно раждане, имаме нова възможност да избираме това, което е правилно и да бъдем малко по-добри, отколкото сме били предишния ден.

В допълнение към нашия Учител Исус Христос, Който е нашият вечен Върховен Посредник, Господ знае, че като част от плана ще има моменти в живота ни, когато ще се нуждаем от други посредници близо до нас. Затова Той е възстановил Своята Църква в тези последни дни върху основата на пророци и апостоли, които са носители на всички ключове на свещеничеството, и има и местни ръководители, които да ни помагат.

Повече от всичко знам, че нашият най-велик Посредник е нашият Спасител Исус Христос. Каква прекрасна благословия е да знам, да чувствам, че чрез искрено покаяние можем да бъдем освобождавани от греховете.

Знам, че дори ако всичко се провали в живота ни, дори и ако бъдем онеправдани или преследвани, дори до смърт, нашият Посредник Исус Христос няма да се провали. Напълно Му се доверявам. Знам, че Той ще осигури и гарантира, че всички наши права, благословии и привилегии ще бъдат защитени накрая и ние ще победим. В името на Исус Христос. Aмин.