Послание от областен ръководител

Да опознаваме нашия Спасител Исус Христос

Обещавам ви, че ще опознавате все по-добре Спасителя, Исус Христос, като се молите, изучавате Писанията, служите на другите, сключвате завети с Господ и свидетелствате за Него

Të Arrijmë ta Njohim Shpëtimtarin Tonë, Jezu Krishtin
Старейшина Тармо Леп, Естония
Старейшина Тармо Леп, Естония Областен седемдесетник, област Северна Европа

Когато бях млад мъж, мисионерите ми споделиха относно Исус Христос, Неговия живот и учения. Вече 30 години съм член на Църквата и понякога се питам дали наистина познавам моя Спасител Исус Христос. Отговорът е: „Да, познавам Го“. Вие също го познавате.

Обаче точно както се отчуждаваме от хората, с които не сме общували в продължение на много време, така може и Спасителят да се превърне в непознат за нас. Това да Го опознаваме и да Го познаваме добре е един продължаващ процес. Искам да споделя с вас някои от действията, които са ми помагали да опознавам Христос по-добре и да не се отчуждавам от Него.

pix2

Молитва

В „Предани ще сме на вярата“ учим следното относно молитвата: „Вашият Небесен Отец ви обича и знае вашите нужди, и иска вие да общувате с Него чрез молитва. … Като си създадете навик да се обръщате към Бог с молитва, ще Го опознаете и дори ще се доближите повече до Него. Желанията ви ще станат по-подобни на Неговите. Ще можете да осигурите за себе си и за околните благословии, които Той е готов да дава просто ако помолите с вяра“1. След като започнах да се моля, се доближих до Небесния Отец и Неговия Син. Редовната молитва помага за поддържането на тези близки взаимоотношения. Благодарен съм за силата на молитвата.

pix3

Изучаване на Писанията

В Книгата на Мормон, синовете на Мосия са описани по следния начин: „Те бяха станали силни в знанието за истината; защото те бяха мъже с правилно разбиране и изследваха усърдно светите писания, за да имат познание за словото Божие“2. Всекидневното изучаване на Писанията ни позволява да сме по-възприемчиви към нашепванията на Светия Дух. То укрепва вярата ни, помага ни както да устояваме на изкушенията, така и да се учим да опознаваме нашия Небесен Отец и Неговия Възлюбен Син.

pix4

Служба

Изучаването на Писанията ни помага да опознаваме Спасителя. Обаче това да Го опознаваме не е достатъчно, трябва също и да ставаме като Него. За да ставаме като Спасителя, трябва да действаме. Чрез службата си към другите ние ставаме съслужители на Христос.

Когато бях нов член на Църквата, бяха настъпили тежки времена за родината ми и много хора бяха затруднени финансово. Понякога занасях храна на членове от клона и оставях торбите пред вратите им, за да не разбират от кого са. Допадаше ми мисълта, че когато намерят торбите с храна и не знаят кой ги е оставил, те ще благодарят на Бог, а не на мен. Притчата за добрия самарянин е една от любимите ми притчи от Писанията. Самарянинът не планира да върши добри дела в точно този ден, но забелязва нуждаещия се и предприема действия. В края на тази история Исус казва на законника: „Иди и ти прави така“3. Това послание е насочено и към нас. Като помагаме на другите, ще се чувстваме по същия начин, по който се чувства Исус, докато служи на хората.

pix5

Завети

Заветите се сключват от две или повече страни. Когато сключваме завети в Църквата, една от страните сме ние, а другата – Бог. Първият завет, който сключваме, е кръщелният, като встъпвайки в него, ние обещаваме да вземем върху си името на Исус Христос. Всяка неделя посещаваме събранието за причастие, за да подновяваме кръщелния си завет. В храма сключваме завети, чието действие ще продължи дори след като напуснем този живот.

Президент Нелсън казва: „Получаваме повече от силата на Спасителя в живота си, когато сключваме свещени завети и с точност спазваме тези завети. Сключването на завети ни обвързва с Него и ни дава божествена сила“4. За да помагаме на другите да получават повече от силата на Спасителя в живота си, можем да ги насърчаваме и да им помагаме да приемат божествени обреди и да сключват завети.

Baptism

Свидетелстване за Исус Христос

Нашето собствено свидетелство обикновено започва от нечие чуждо свидетелство. След своето кръщение моята сестра сподели свидетелството си с мен. Желаех да чуя повече относно всичко, за което тя свидетелстваше. След това дойдоха мисионерите и свидетелстваха за Исус Христос, за Неговото Евангелие и за възстановената Църква. Това свидетелство беше толкова въздействащо, че промени живота ми из основи. Мигновено един атеист се превърна във вярващ, който желаеше да следва ученията и примера на Христос. По същия начин, нашите свидетелства могат да променят живота на другите хора. Благодарение на нашите свидетелства някой може да стигне до знанието за Христос, Когото не е познавал преди това.

Свидетелствам ви, че знам, че имаме любящ Небесен Отец. Знам, че Неговият Син, Исус Христос, ни е изкупил от греха. Обещавам ви, че ще опознавате все по-добре Спасителя, Исус Христос, като се молите, изучавате Писанията, служите на другите, сключвате завети с Господ и свидетелствате за Него.


1.„Предани ще сме на вярата“ – Молитва.
2. Алма 17:2.
3. Лука 10:37.
4. Президент Ръсел М. Нелсън, „Да получаваме силата на Исус Христос в живота ни“, Лиахона, май 2017 г.